1. Algemeen
  1. Deze webwinkel wordt verzorgd door Smscompany NV. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smscompany NV, gevestigd te BE-2990 Wuustwezel, Hoogstraatseweg 106. Tel: +32 (0) 478 27 97 77.
   Email: info@zitzakkengigant.be, ondernemingsnummer BE0477.034.122.
  2. Tijdens het bestelproces wordt u gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Smscompany. Smscompany neemt geen bestelling in ontvangst als haar algemene voorwaarden niet worden geaccepteerd. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
  3. Smscompany garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de aangeboden overeenkomsten en vermelde specificaties voldoet.
  4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 2. Levering
  1. Levering zal plaatsvinden binnen de levertijden die vermeld staan bij de producten (op de productpagina’s).
  2. Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Smscompany overschreden wordt, zal Smscompany de afnemer hiervan onmiddellijk (in ieder geval binnen 24 uur) telefonisch of via e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Smscompany te ontbinden, door dit per e-mail aan Smscompany te melden.
  3. Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen nadat Smscompany het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 3. Garanties
  1. Smscompany staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantieduur varieert per fabrikant, maar bedraagt te allen tijde minimaal één (1) jaar. Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
  2. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
 4. Prijzen
  1. Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in EUR en inclusief BTW.
  2. Prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke regelingen of bepalingen dit noodzakelijk maken. U heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
  4. Betaling voor de bestelling kunt u doen door middel van vooruitbetaling.
 5. Afkoelingsperiode
  1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Smscompany te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
  2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit per e-mail aan Smscompany te melden. De afnemer dient het product, na overleg met Smscompany, te sturen naar een door Smscompany vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen
  3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Smscompany ingevolge artikel 5.1 en 5.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Smscompany deze betalingen exclusief de door u betaalde kosten van toezending en 10,00 EUR administratiekosten binnen dertig (30) werkdagen nadat Smscompany het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugstorten.
  4. Smscompany behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Smscompany of de leverancier van het product) is beschadigd.
  5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Smscompany schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Smscompany de afnemer hiervan per e-mail in kennis stellen. Smscompany heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
 6. Persoonsgegevens en gegevensbeheer
  1. Indien u een bestelling plaatst bij Smscompany, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Smscompany om uw bestelling te verwerken. Smscompany houdt zich aan de wet van de privacy.
  2. Smscompany respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  3. Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Smscompany. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft aanbiedingen van en ontwikkelingen binnen Smscompany. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
  4. De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Smscompany over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Smscompany. De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
 7. Offertes
  1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Smscompany zich het recht binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding de aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken. Indien het aanbod vrijblijvend is, zal dit bij het aanbod worden vermeld.
  2. Mondelinge toezeggingen verbinden Smscompany slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
 8. Overeenkomst
  1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Smscompany onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden, binnen de termijn genoemd in art. 5.
  2. Smscompany is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Smscompany goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan andere voorwaarden worden verbonden, deelt Smscompany dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
 9. Afbeeldingen en specificaties
  1. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.
 10. Non-conformiteit/ gebrekkig product
  1. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd van ontdekking te melden bij het bedrijf. Smscompany raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
 11. Overmacht
  1. In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 12. Klachten
  1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@zitzakkengigant.be. Wij trachten ernaar uw klant zo spoedig mogelijk te behandelen dit uiterlijk binnen 10 werkdagen.
  2. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.
 13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  1. De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Smscompany geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 14. Diversen
  1. Indien de afnemer aan Smscompany schriftelijk opgave doet van een adres, is Smscompany gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de afnemer Smscompany een nieuw adres heeft doorgegeven.

Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan u een email sturen naar info@zitzakkengigant.be.